No. Vessel Voyage Pusan Vladivostok Korsakov Kholmsk Magadan
2
1 ZEYA 1621 17/18-NOV 19/21-NOV 23/25-NOV - -
[1]